Preskoči

Izazovi u proizvodnoj industriji – MuleSoft GTM by Devoteam Serbia

Izazovi u proizvodnoj industriji i kako ih rešiti uz MuleSoft

Bez obzira na industriju, svaka oblast poslovanja suočava se sa izazovima koji oblikuju specifične zahteve klijenata i probleme koji iz tih izazova proizlaze.

U ovom blogu bavimo se izazovima u vezi sa industrijom proizvodnje, kao i izazovima identifikovanim za određenog klijenta. Takođe, predstavićemo naš predlog rešenja koji je pomogao klijentu u prevazilaženju problema, kao i moguće proširenje rešenja koje bi još više unapredilo poslovni proces i zadovoljstvo kupaca.

Izazovi industrije koji oblikuju tržište

Na globalnom nivou, industrija proizvodnje i logistike nastavlja da se razvija i raste. Ovaj sektor je vrlo raznolik i razvija se dramatičnom brzinom u pravcu novih proizvoda i servisa, povećane potražnje i ekspanzijom na nova tržišta. Na slici dole prikazani su glavni izazovi savremene industrije, kao i glavni uticaji koji oblikuju tržište ove industrije.

Prvi u nizu je izazov konstantnog rasta očekivanja mušterija. Većina klijenata sada očekuje da koriste mobilne uređaje ili internet portale tokom procesa donešenja odluka. Takođe, još jedan interesantan trend je rastući zahtev za inovativnim proizvodima i servisima. Trenutno 30% vrednosti proizvodnih organizacija dolazi iz softverskih proizvoda, usluga i servisa.

Sledeći izazov je zahtev za sve većom operativnom efikasnošću, koji postaje jedan od glavnih razloga za investiranje u inicijative digitalne transformacije. Ovo je usko povezano sa trendom novog doba – internet stvari. Moderne industrije koriste IoT koncepte kako bi poslovali sa većom efikasnošću, bolje razumeli klijente i kako bi im isporučili sadržajnije i unapređene usluge. Takođe, ovaj koncept koristi se i u svrhu unapređenja procesa donošenja odluka koje mogu da povećaju vrednost poslovanja.

Komplikovani zahtevi, zahtevaju još kompleksnije integracije velikog broja sistema, što vlasnike kompanija stimuliše da pronalaze načine za prevazilaženjem barijera koje se odnose na razmenu informacija između ERP Sistema kao što su SAP, nasleđeni zastareli sistemi, „pametne mašine“, sistemi logističkih i dostavnih centara. Neophodnost u postizanju ovakve integracije su podaci, podaci koji su dostupni, pouzdani i dostavljeni u realnom vremenu.

Kao posledica globalizacije generalno, a sada i više usled pandemije, svet je postao još veće globalno tržište. Svi počinju da koriste benefite pametnih uređaja u svrhu kupovine, naručivanja, dostave, praćenja svojih narudžbi. Potreba da se ostane kod kuće, gurnula je celu populaciju ka većem oslanjanju na tehnologiju. Ovaj kanal, u nekim momentima, bio je jedini koji su ljudi mogli da koriste u svrhu obavljanja svojih kupovina i nabavki.

Povrh svih ovih prethodno pomenutih izazova i problema, koji su dobro znani i postoje već dugo vremena, odjednom se pojavljuju određeni problemi koji proizlaze iz „nove realnosti“ i dodatno komplikuju situaciju za proizvođače i logističare. Ti izazovi direkan su proizvod pandemije i “post-Covid” efekti ne mogu se zanemariti. Tokom Covid-a, posebno za vreme trajanja „zaključavanja“ primećen je porast korišćenja usluga online naručivanja svih vrsta proizvoda, od lekova i medikamenata, do hrane i odeće.

Takođe, kao posledica globalizacije generalno, a sada i više usled pandemije, svet je postao još veće globalno tržište. Svi počinju da koriste benefite pametnih uređaja u svrhu kupovine, naručivanja, dostave, praćenja svojih narudžbi. Potreba da se ostane kod kuće, gurnula je celu populaciju ka većem oslanjanju na tehnologiju. Ovaj kanal, u nekim momentima, bio je jedini koji su ljudi mogli da koriste u svrhu obavljanja svojih kupovina i nabavki.

Kombinacija ovih već dobro poznatih izazova i problema „nove realnosti“ dovela je kompanije još jednom do „starog ali novog“ problema – još više ubrzati vreme koje je potrebno da se izađe na tržište (time to market proces).

Izazovi identifikovani za konkretnog klijenta

Na narednom prikazu možemo da vidimo izazove identifikovane za konkretnog klijenta iz oblasti proizvodnje, pakovanja, kvaliteta, testiranja i logistike.

Ovo su izazovi koji mogu biti primenljivi za sve proizvođače bez obzira na tip proizvoda koji proizvode i isporučuju svojim klijentima.

Kao usko grlo procesa snabdevanja klijenata prepoznat je proces pakovanja samih proizvoda. Nakon što su proizvodi spremni za isporuku krajnjem korisniku, proces pakovanja zahtevao je intervenciju čoveka kako bi pakovanje moglo uspešno da se obavi. Mašine za pakovanje morali su ljudi isprogramirati kako bi tačno i uspešno obavile proces pakovanja porudžbine.

Pored toga, činjenica koja je još više unazadila sam proces je visok procenat šanse za ljudskom greškom. Vreme čekanja da se pakovanje uspešno završi, kao i korekcija grešaka, rezultirala je ponavljanjem procesa, što je dovelo do produženja ukupnog vremena potrebnog da se proizvod nađe na adresi naručioca. Istovremeno, primećeno je da ne postoji odgovarajuće praćenje porudžbina. Podaci porudžbine su bili izolovani, umesto distribuirani i dostupni kroz ceo sistem snabdevanja.

Postojala je potreba za promenom, kako bi se proces poslovanja unapredio i kako bi se zadovoljili izazovi pomenuti na početku priče. Glavni benefiti proistekli iz rešavanja ovih problema, navedeni su u nastavku teksta.

Jedna od glavnih prednosti je ubrzanje digitalizacije i automatizacije kroz čitav proizvodni i proces snabdevanja, korišćenjem IoT koncepata i integracijom sa pametnim mašinama. Sa druge strane, uvođenje odgovarajuće standardizacije i distribucije kroz čitav proces, dovodi do unapređenja praćenja narudžbina. Konačno, to pozitivno deluje na vreme potrebno da klijent izađe na tržište u pozitivnom maniru, što je dalje direktno povezano sa zadovoljstvom krajnjeg korisnika.

Automatizacija – od porudžbine do isporuke

Kao što smo mogli da zaključimo, postoji neverovatna prilika za proizvodne i logističke organizacije da iskoriste prednosti inovacija u IoT. Ovde smo predstavili “user journey” za jedan slučaj upotrebe, gde je integracija sa pametnim mašinama iskorišćena da pruži dodatnu vrednost krajnjem klijentu, zajedno sa minimiziranjem izazova i problema pomenutih na početku.

„Korisničko putovanje“ počinje sa naručivanjem proizvoda online, korišćenjem mobilnog telefona ili internet portala.

Poslate porudžbine čuvaju se zajedno sa informacijama o klijentu i na taj način obrazuju klijentski 360 profil. Pored toga, glavna i ključna ideja celog procesa je omogućena – integracija sa pametnim mašinama.

U svrhu racionalizacije i optimizacije trenutnih procedura i operacija napravljeno je ogromno unapređenje, korišćenjem IoT koncepta. Uvođenjem ovog pristupa, jednom kada klijent pošallje svoju porudžbinu, podaci o naručiocu i porudžbini su sačuvani, a ulazni podaci se transformišu u instrukcije koje su čitljive za pametne mašine za pakovanje porudžbina. Nakon toga, porudžbina je spremna da je centar za isporuku preuzme i dalje distrubuira krajnjem korisniku.

Kao proširenje ovog ciklusa, naš predlog je da dalje unapredimo ovaj slučaj upotrebe uvođenjem novog procesa za informisanje klijenta o statusu porudžbine. Ova informacija može biti tražena na upit, pozivanjem agenta koji će klijenta informisati o statusu, ili može biti automatska, kroz servis za notifikacije. Na ovaj način, klijent može da prati svoju porudžbinu u realnom vremenu. Povezan sa svim ključnim tačkama u celom procesu, servis za notifikacije će obavestiti klijenta kada se status njegove poriudžbine promeni. IoT integracioni koncept, udružen sa servisom koji dodaje vrednost klijentu, predstavljaju potpuno pokriveno biznis rešenje.

API-led connectivity pristup u proizvodnji

Na sledećoj slici predstavljena je ista priča ali kroz MuleSoft preporučen pristup – API Led.
Web Shop API je deo Experience sloja, koji je izložen i služi kao kanal za klijente putem kojeg naručuju svoje proizvode kroz web ili mobilne aplikacije. Jednom kada je porudžbina poslata, u proces sloju može se videti kako su podaci distibuirani i koji su to API-ji koji ih koriste. Većinski to su Inventory i Order Fulfillment and Tracking API, gde Order Fulfillment and Tracking API kasnije koristi te podatke i prosleđuje ih Order i Customer 360 servisima. To su servisi zaduženi za komunikaciju sa Salesforce, koji u kombinaciji kreiraju jedinstvenu sliku o klijentu, njegovom kupovnom iskustvu i istoriji kupovina. Takođe, u sistemskom sloju može se videti da SAP i Warehouse servisi služe za otključavanje i otkrivanje funcionalnosti, i stavljanje na uslugu Web Shop API-ju.

Kao deo unapređenja klijentske podrške, proširili smo naš Experience sloj na još jedan moguć kanal – servis agent. Povezan sa Order Fulfillment and Tracking i Customer 360 API-jima, Service Agent API može da pristupi i raspolaže podacima i informacijama koje su već tu. Bez dodavanja nove kompleksnosti u logici, Service agent API potpuno koristi proces API kakav jeste, ali u novu svrhu – da pruži zahtevane informacije klijentu koji ga je kontaktirao.

Na ovaj način većinom smo pokrili faktore i izazove koji direktno utiču na krajnjeg klijenta – web portale i momentalno reagovanje na zahteve klijenata kroz servis agenta.

Mreže aplikacija pružaju dodatne pogodnosti

Kroz svaki uspešan projekat možemo iskoristiti postojeće API-je koji su izgrađeni u prethodnoj fazi. Ovo pomaže u ubrzanju inovacija koje želimo da isporučimo u budućnosti.

  • Projekat 1 je bazični projekat sa osnovnim funkcionalnostima kada se radi o porudžbinama, a posebno za kreiranje klijentskog 360 profila unutar Salesforce-a.
  • U okviru sledećeg projekta uvodi se Service Agent API, kako bi još više unapredili iskustvo naručilaca. Service Agent API koristi već postojeće API-je, i na taj način isporučuje dodatnu vrednost klijentima, u smislu brže reakcije, blagovremenog i tačnog odgovora.
  • Sledeći, glavni API, oko kog je iniciajlna ideja kreirana, je Smart Packaging Machine API. Povezan sa prethodno kreiranim Order API-jem, Smart Packaging Machine API sada prima informacije potrebne za pametne mašine da kompletiraju pakovanje porudžbina.
  • U projektu 4 uvodimo potpuno nov smer integracije – Smart Packaging Machine API sada kao deo Expirience sloja, u svrhu korišćenja potpuno novo kreiranog Notification API, kako bi obavestio klijenta preko SMS-a da je porudžbina spakovana i spremna za isporuku. To je moguće korišćenjem prethodno ustanovljenih API-ja. Konzumiranjem podataka iz Customer 360, Notification API sada potpuno ispunjava svoju svrhu.

Ovakav pristup, značajno ubrzava uvođenje inovacija, paralelno sa smanjenjem troškova i vremena, što je esencijalno za uspešnost.

Zaključak

Već dugo vremena industrije su prigrlile digitalnu tehnologiju u cilju boljeg razumevanja i upravljanja resursima, unapređenja bezbednost i povećanja efikasnosit. Oblast industrijske automatizacije dovodi do ove industrijske revolucije i to čini već pola veka. Evolucionarni trendovi u kognitivnim tehnologijama i “pametno” unapređenje stvari, signaliziraju eru intezivirane robotizacije skladišta. Vremena se menjaju velikom brzinom, kao i tehnologije i klijenti, a istovremeno i načini zadovoljenja klijentskih zahteva. U svetu gde je digitalna tehnologija dominantna, IoT igra ključnu ulogu u svim ovim promenama. Integracija sa tim je neizbežna i može biti imperativ i esenciija za opstanak. Vlasnici kompanija moraju da brinu i misle o tome, kako bi na vreme napravili prave korake u ovom smeru.